Thủ tục Phòng QL Doanh nghiệp
STTTên thủ tụcTải về biểu mẫu
1 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
2 Giãn tiến độ đầu tư
3 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
4 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
5 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC