Thủ tục Phòng QL Môi trường
STTTên thủ tụcTải về biểu mẫu
1 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
2 Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.
3 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.