Thủ tục Phòng QL Quy hoạch và Xây dựng
STTTên thủ tụcTải về biểu mẫu
1 Cấp giấy phép xây dựng (Xây dựng mới)
2 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo
3 Cấp lại giấy phép xây dựng
4 Điều chỉnh giấy phép xây dựng
5 Gia hạn giấy phép xây dựng
6 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với tổ chức (Nhà thầu nước ngoài)
7 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với cá nhân (nhà thầu nước ngoài).
8 Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng
9 Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án nhóm B, C
10 Thẩm định thiết kế kỹ thuật / thiết kế bản vẽ thi công /dự toán
11 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng
12 Tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (do bị mất)
13 Tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
14 Tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (trường hợp chứng nhận quyền sử dụng đất
15 Tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất /bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận
16 Tiếp nhận và xử lý hồ sơ Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
17 Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
18 Tiếp nhận và xử lý hồ sơ xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất
19 Tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (trường hợp chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất)
20 Tiếp nhận và xử lý hồ sơ Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty