Thủ tục Phòng HT và GS hoạt động đầu tư
STTTên thủ tụcTải về biểu mẫu
1 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu D qua Internet.
2 Đăng ký cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh (thẻ ABTC).
3 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư