Thủ tục Phòng HT và GS hoạt động đầu tư
STTTên thủ tụcTải về biểu mẫu
1 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư