Thủ tục Phòng QL Lao động
STTTên thủ tụcTải về biểu mẫu
1 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.
2 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đối với một số trường hợp đặc biệt
3 Cấp lại giấy phép lao động
4 Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động
5 Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động
6 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động
7 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày
8 Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp
9 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài.
10 Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày
11 Đăng ký, đăng ký lại, nội quy lao động của doanh nghiệp